اطلاعیه / خبرتیا

اطلاعیه سفر مسولین امور قونسلی به دنمارک

 خبرتیا
په اسلو کښی د افغانستان د اسلامی جمهوریت سفارت د قونسلی چارو مسولین به په نږدی راتلونکی کښی دنمارک (کوپنهاکن) ته سفر وکړی. په دی توکه په دنمارک او دسویدن د مالمو ښار ټول هغه هيوادوال چی وکالتنامه، حصروراثت او دپاسپورت تمدید ته اړتيا لری، کولای شي چی د نوم ليکنی لپاره لاندی شميرو سره اړيکه ټينکه کړی:
004723239226 او 004526604454 او 004550581469
د سفر مشخصه نیټه وروسته اعلان کيږی.


اطلاعیه
قرار است مسولین امور قونسلی سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان در اسلو غرض اجرای امور قونسلی به شهر کوپنهاکن دنمارک سفر نمایند. بدینوسیله هموطنان گرامی مقیم دنمارک و شهر مالمو سویدن که به ترتیب وکالتنامه، حصر وراثت و تمدید پاسپورت ضرورت دارند میتوانند جهت ثبت نام به شماره های ذیل به تماس شوند:
004723239226 / 004526604454 و 004550581469
تاریخ سفر بعداً به اطلاع رسانیده خواهد شد.announcement.pdf

Print article Print the article

Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan, Oslo
Gange-Rolvs gate 5  -  0244 Oslo  -  Norway  -  Phone: + 47 22 12 35 70

Powered by Kréatif AS