اطلاعیه

شاروالی کابل به منظور بازسازی قصر های دارالامان، چهلستون و تپه تاج بیگ، حساب های بانکی افغانی و دالر را در پشتنی بانک افتتاح نموده است. هدف از این اقدام، احیای مجدد این ینا های ملی و تاریخی به کمک مستقیم خود افغان ها می باشد. هموطنان که علاقمند سهمگیری در این پروژه ملی استند می توانند مساعدت های خویش را در حساب های زیرین پرداخت نمایند 
   


Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan, Oslo
Gange-Rolvs gate 5  -  0244 Oslo  -  Norway  -  Phone: + 47 22 12 35 70

Powered by Kréatif AS