ملاقات خانم شکریه بارکزی با وزیر دفاع کشور شاهی ناروی

محترمه خانم شكريه باركزى سفير ج.ا.افغانستان مقيم اسلو به تاریخ 22 آگست با خانم اني اريكسن سوردى وزير دفاع كشور شاهى ناروي 


Updated: (8.25.2016)

 محترمه خانم شكريه باركزى سفير ج.ا.افغانستان مقيم اسلو به تاریخ 22 آگست با خانم اني اريكسن سوردى وزير دفاع كشور شاهى ناروي در مقر وزارت دفاع ناروی با ايشان ملاقات نمودند. در اين ملاقات مسائل مورد علاقه دو كشور بالخصوص حالات جارى در افغانستان و مساعدت هاى كشور ناروي مورد بحث قرار گرفت. خانم بارکزی با سپاس از مردم و حكومت ناروى اظهار داشتند، كه مساعدت هاى ناروى در يك و نيم دهه اخير در راه بازسازي كشور مفيد و مؤثر واقع شده است. در ضمن ایشان از جانب نارويژى تقاضا به عمل آوردند تا در كنفرانس بروكسل در سطح عالي حضور يافته و هكذا در كمك و مساعدت هاى لازم به بخش پوليس اناث توجه لازم مبذول داشته تا از يك جانب در تقويت صفوف پولیس ممد واقع گرديده و از جانب ديگر مشوق براى پيوستن ساير زنان به اين سكتور گردد.

در مقابل خانم سوردى به نمايندگى از دولت ناروى، حمايت شان را از برنامه هاى حكومت افغانستان بالخصوص برنامه هاى امنيتى و نظامي كشور اعلان نمودند و همچنان ابراز داشتند كه كشور ناروى به نقش اش در افغانستان در چارچوب سازمان ناتو ادامه خواهد داد.

Print article Print the article

Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan, Oslo
Gange-Rolvs gate 5  -  0244 Oslo  -  Norway  -  Phone: + 47 22 12 35 70

Powered by Kréatif AS