برای معلومات بیشتر ومکمل، لطفأ لینک پائين را فشار دهید

معلومات در مورد تأیید هویت

  

درخواست تذکره غیابی

درخواست تذکره غیابی

 

آن عده از اتباع افغانستان مقیم خارج که بنابر دلایلی موجه تا حال تذکره تابعیت افغانی را اخذ ننموده اند و بنابر عللی قادر سفر به افغانستان نمی باشند. این عده از اتباع کشور می توانند در بخش قونسلی سفارت مراجعه نموده و تقاضای اخذ تذکره غیابی را با شرایط ذیل نمایند:

درخواست کتبی؛
خانه پری دقیق فورم تثبیت هویت؛
هشت قطعه عکس رنگه یکسان و عکس باید مستقیماً از جلو گرفته شده و هر دو گوش شخص دیده شود. از وقت گرفتن عکس نباید بیش از شش ماه گذشته باشد؛
شهرت مکمل متقاضی ( نام، نام پدر، نام پدر کلان)، محل تولد (قریه یا ناحیه، ولسوالی، ولایت) و تاریخ دقیق تولد؛
مشخصات تذکره (جلد، صفحه و شماره ثبت) یکی از اقارب نزدیک پدری (پدر، برادر، پدرکلان، کاکا، پسر کاکا ویا پسر برادر) بهتر است که کاپی تذکره شخص مورد نظر را ارائه گردد؛
معرفی کتبی یکی از اقارب نزدیک متقاضی در داخل افغانستان جهت طی مراحل اخذ تذکره غیابی؛

متقاضی تذکره غیابی مکلف به ارائه اسناد اقامت خویش می باشد. همچنان برای تثبیت آدرس فعلی خویش متقاضی باید سند ثبت در شاروالی محل سکونت ویا بل برق یا تیلیفون را ارائه نماید.(6.26.2016)

Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan, Oslo
Gange-Rolvs gate 5  -  0244 Oslo  -  Norway  -  Phone: + 47 22 12 35 70

Powered by Kréatif AS