حصر وراثت 

سفارت کبرای افغانستان در اسلو برای اتباع افغان که در کشور های ناروی، دنمارک، فنلند و آیسلند سکونت دارند، اسناد حصر وراثت صادر می نماید.   

در صورت درخواست حصر وراثت، متقاضی باید شخصاً به بخش قنسولی سفارت افغانستان در اسلو مراجعه نموده  سه نفر اقرار کننده، که شناخت کافی با متوفی و اعضای خانوادۀ او داشته باشند، و دونفر شاهد را باید همراه خود بیاورد.   

اسناد ضروری  

 تمام متقاضیان حصر وراثت باید:  

1.  با اخذ قبلی وقت مصاحبۀ حضوری، به بخش قنسولی این سفارت مراجعه کنند.

2.  دو قطعه عکس ارائه کنند.  عکس ها باید مستقیماَ از جلو گرفته شده باشد تا هردو گوش شخص دیده شود.  

3. سه نفر اقرار کننده با ضمانت خط مکمل و دو دو قطعه عکس با خود بیاورند. ( اقرار کننده ها کسانی می توانند باشند که با متقاضی رابطه فامیلی نداشته و از واقعیت وراثت تصدیق نمایند.) 

4.  دو نفر شاهد بالغ با عکس ها و اسناد هویت با خود بیاورند.  

5.  جهت تثبیت آدرس فعلی خود اسناد لازم، مانند:  بل برق، بل تیلفون و سایر اوراق شهرداری کشور مقیم را ارائه نمایند. 

6.  قیمت صدور حصر وراثت را مطابق جدول و رهنمود ارائه شده در پایین تأدیه کنند.   

طریق ارائۀ درخواست 

متقاضیان حصر وراثت باید قبل از مراجعه به سفارت از طریق تیلفون با شعبۀ قنسولی سفارت در تماس شده وقت معین برای مصاحبه تقاضا نمایند.  اوقات تماس با بخش قنسلی سفارت قرار ذیل است:

روز های دوشنبه الی جمعه از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر  

به خاطر داشته باشید که شعبۀ قنسولی سفارت خارج از اوقات یادشده و همچنان در روز های شنبه و یکشنبه مراجعین یا درخواست آنها را نمی پذیرد.   

در روز و ساعت موعود، متقاضی همراه با تضمین کننده ها و شاهدان به شعبۀ قنسلی سفارت به آدرس ذیل مراجعه کنند:

Embassy of Afghanistan
Gange- Rolvs gate 5
0244 Oslo
Norway 
 

 در بخش قنسولی، متقاضی و سایرین از طرف قنسول مصاحبه گردیده و این پروسه یک تا دو ساعت را در  بر می گیرد.   معمولاً صدور حصر وراثت در اخیر مصاحبه صورت می گیرد، اما در بعضی موارد که این کار امکان  پذیر نباشد از متقاضیان خواسته خواهد شد تا به روز دیگر آمده  حصر وراثت خود را به دست آورند.  اگر متقاضیان خواسته باشند، در صورتی که حضور مجدد شان در سفارت لازم دانسته نشود، سفارت می تواند حصر وراثت و اسناد شان را از طریق پست برای شان ارسال کند که د رآن صورت متقاضیان باید یک پاکت خط از قبل پرداخت شده راجستری را با ذکر آدرس مکمل پستی خود در اختیار سفارت قرار دهند و یا هزینه پست بازگشتی را، مطابق نورم تعیین شده، پرداخت نمایند.  

قیمت صدور حصر وراثت و مصرف پست  

قیمت مجموعی

موارد

115 یورو ( به شمول 2 یورو چارج بانکی در ناروی )

قیمت حصر وراثت

20 یورو ( در صورت ضرورت )

قیمت پست راجستری بازگشتی

 

طریق تأدیۀ قیمت 

1.  قیمت حصر وراثت و سایر مصارف قنسولی سفارت فقط به یورو  پذیرفته می شود.  پرداخت با سایر اسعار قابل پذیرش نیست.   

2.  قیمت حصر وراثت و سایر مصارف قنسولی باید توسط منی آردر (یا چک تصدیق شدۀ بانکی) که عنوانی "سفارت افغانستان در اسلو" صادر شده باشد، پرداخته شود.  پرداخت توسط پول نقد، چک شخصی و انتقال بانکی قابل پذیرش نیست. قابل یادآوریست که قیمت وثیقۀ حصر وراثت را توسط کریدت کارت، ویزه کارت و ماستر کارت در داخل سفارت نیز می توان پرداخت.  

3. منی آردر (یا چک تصدیق شدۀ بانکی) را می توانید در مقابل پرداخت مبلغ مطلوب و فیس لازم از هر بانک شهری (صرف نظر از این که شما در آن بانک حساب دارید یا خیر) به دست آورید.  

4. منی آردر (یا چک تصدیق شدۀ بانکی) باید به ارزش مجموع پول قابل پرداخت به سفارت تهیه شده ضمیمه درخواست تان به ما فرستاده شود. 

اسناد اصلی 

اسنادی که که به شکل اصلی همراه با درخواست حصر وراثت ارائه گردیده باشند، بعد از طی مراحل دوباره مسترد می شوند.   

قدم بعدی

اگر معلومات ارایه شده در بالا را خوانده و حالا آماده استید، لطفا با بخش قنسولی سفارت در تماس شده وقت مصاحبه حضوری بگیرید.  به خاطر داشته باشید که اوقات کاری بخش قنسلی سفارت چنین است:  

روز های دوشنبه الی جمعه از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر 

 

شماره تیلفون بخش قنسلی:

004722123570

آدرس ایمیل بخش قنسلی:

consular.section@afghanistanembassy.no  

آدرس پستی بخش قنسلی:

Embassy of Afghanistan
Gange- Rolvs gate 5
0244 Oslo
Norway 


Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan, Oslo
Gange-Rolvs gate 5  -  0244 Oslo  -  Norway  -  Phone: + 47 22 12 35 70

Powered by Kréatif AS