وثایق حالت مدنی (نکاح، طلاق و مجردی)

 

یادداشت: این سفارت در حال حاضر بنا به ملحوظاتی نمی تواند نکاحنامه صادر کند. 

سفارت کبرای افغانستان در اسلو تقاضای اتباع افغانستان را، که در کشور های ناروی، دنمارک، فنلند و آیسلند سکونت دارند، جهت اخذ وثایق ذیل می پذیرد:  

1.  نکاحنامه

2.  طلاق خط 

3.  وثیقۀ مجردی  

درخواست برای هرکدام از موارد بالا تنها در صورت مراجعه حضوری به بخش قنسولی سفارت افغانستان در اسلو امکان پذیر است.  علاوه بر ارائه اسناد لازم جهت تثبیت حالت مدنی، متقاضیان باید شواهد و اقرار کننده گان را مطابق مقررات ارائه شده در ذیل با خود بیاورند. 

اسناد و مواد ضروری برای متقاضیان وثایق حالت مدنی 

متقاضیان نکاحنامه، زن و شوهر هردو  باید مراحل ذیل را به انجام رسانند:  

1.  با اخذ قبلی وقت مصاحبه با قنسول سفارت، شخصاً به دفتر سفارت بیایند. 

2. جهت تثبیت نکاح خود اسناد لازم از قبیل:  نکاحنامۀ صادر شده در افغانستان یا کشور دیگر، عکس های مراسم عروسی و غیره را ارائه نمایند.  

3. دونفر شخص عاقل و بالغ را به عنوان شاهد به همراه اسناد و دو دو قطعه عکس به سفارت بیاورند.  

4.  وثایق مجردی خود را ارائه نمایند. 

متقاضیان طلاق خط، زن و شوهر هر دو باید مراحل ذیل را به انجام رسانند:

1. با اخذ قبلی وقت مصاحبه از قنسول سفارت، شخصاً به دفتر سفارت بیایند. 
 

2. نکاحنامه خود را چه از افغانستان و یا در کشور دیگر صادر شده باشد، به شکل اصلی ، ارائه نمایند.  نکاحنامه های صادر شده در داخل افغانستان بدون تصدیق و مهر ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه در کابل مدار اعتبار نمی باشند.   

3. دو نفر شخص عاقل و بالغ دارای اسناد قانونی و لازم را به عنوان شاهد، با دو دو قطعه عکس، به سفارت بیاورند.  

متقاضیان وثیقۀ مجردی باید مراحل ذیل را به انجام رسانند:  

1.  با اخذ قبلی وقت مصاحبه با قنسول سفارت، شخصاً به دفتر سفارت بیایند. 

2. باید اسناد لازم را ارائه نموده ثابت کنند که قبل از تکمیل سن قانونی (18 سالگی) از افغانستان خارج شده و به کشور دیگر اقامت گزین شده اند.  کسانی که بعد از تکمیل سن قانونی از افغانستان خارج شده باشند،  نمی توانند از این سفارت وثیقۀ مجردی به دست آورند. باید جهت اخذ وثیقۀ مجردی به مراجع مربوط در داخل کشور مراجعه نمایند.  

3. سه نفر شخص عاقل و بالغ را به عنوان اقرار کننده به همراه اسناد و دو دو قطعه عکس شان با خود بیاورند تا آنها در مورد حالت مجردی شخص  اقرار نمایند.  

4.  دونفر شخص عاقل و بالغ را به عنوان شاهد به همراه اسناد و دو دو قطعه عکس به سفارت بیاورند.  

تمام متقاضیان، علاوه بر مواردی که در بالا ذکر شد، باید مراتب آتی را نیز در نظر داشته باشند :  

1.  دو دو قطعه عکس به اندازه استندرد ارائه نمایند.  عکس ها باید مستقیماً از جلو گرفته شده باشد تا هردو گوش شخص دیده شود.  

2.  قیمت صدور وثیقه را مطابق معیار ارائه شده در پایین، پرداخت نمایند. 

3.  جهت تثبیت هویت خود، اسناد معتبر را به شکل اصلی ارائه نمایند.   

4.  اسناد اقامت خود را در ناروی و یا کشور مربوط شان ارائه نمایند.   

5.  جهت تثبیت آدرس فعلی خود اسناد لازم، مانند بل برق، بل تیلفون و سایر اوراق شهرداری کشور مقیم را ارائه نمایند. 

طریقۀ درخواست 

متقاضیان وثایق نکاح، طلاق یا حالت مجردی باید قبل از مراجعه به سفارت از طریق تیلفون با شعبۀ قنسولی سفارت در تماس شده برای مصاحبه وقت معین تقاضا نمایند.  اوقات تماس با بخش قنسلی سفارت قرار ذیل است:  

روز های دوشنبه الی جمعه از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر

به خاطر داشته باشید که شعبۀ قنسولی این سفارت، خارج از اوقات یاد شده و همچنان در روز های شنبه و یکشنبه مسدود می باشد.   

در روز و ساعت موعود، تمام درخواست دهندگان باید همراه با شهود و اقرار کنندگان مربوط شان به شعبۀ قنسلی سفارت مراحعه کنند و به خاطر داشته باشند که در صورت درخواست برای نکاح یا طلاق، حضور زن و شوهر هر دو حتمی می باشد. آدرس این سفارت قرار ذیل است:

Embassy of Afghanistan
Gange- Rolvs gate 5
0244 Oslo
Norway 

مصاحبه برای نکاح، طلاق یا حالت مجردی در بخش قنسولی سفارت از طرف شخص قنسول اجرا گردیده و حدود 30 الی 50 دقیقه را در بر می گیرد.  معمولاً صدور وثیقۀ مربوط در اخیر مصاحبه صورت می گیرد، اما در بعضی موارد که این کار امکان  پذیر نباشد از متقاضیان خواسته خواهد شد تا به روز دیگر آمده  وثایق خود را به دست آورند.  اگر متقاضیان خواسته باشند، در صورتی که حضور مجدد شان در سفارت لازم دانسته نشود، سفارت می تواند وثایق و اسناد شان را از طریق پست برای شان ارسال کند که د رآن صورت متقاضیان باید یک پاکت خط از قبل پرداخت شدۀ راجستری را با ذکر آدرس مکمل پستی خود در اختیار سفارت قرار دهند و یا هزینه پست بازگشتی را مطابق نورم تعیین شده، پرداخت نمایند.  

قیمت صدور وثایق و مصرف پستی

 

قیمت مجموعی

مورد

47 یورو (به شمول 2 یورو چارج بانکی در ناروی)

قیمت صدور وثایق نکاح، طلاق و حالت مجردی

20 یورو (در صورت ضرورت)

قیمت پست راجستری بازگشتی

 

طریق پرداخت قیمت 

1.  قیمت وثایق و سایر مصارف قنسولی سفارت تنها به یورو قابل پرداخت می باشد.  سایر اسعار پذیرفته نمی شود. 

2.  قیمت وثایق و سایر مصارف قنسولی باید توسط منی آردر یا چک تصدیق شدۀ بانکی، که عنوانی "سفارت افغانستان در اسلو" صادر شده باشد، پرداخته شود.  پرداخت توسط پول نقد، چک شخصی و انتقال بانکی قابل پذیرش نیست.  

3. منی آردر یا چک تصدیق شدۀ بانکی را می توانید در مقابل پرداخت مبلغ مطلوب و فیس لازم از هر بانک شهری (صرفنظر از این که شما در آن بانک حساب دارید یا خیر) به دست آورید.  

4. منی آردر یا چک تصدیق شدۀ بانکی باید به ارزش مجموع پول قابل پرداخت به سفارت تهیه شده ضمیمه درخواست تان به نشانی سفارت فرستاده شود.   

اسناد اصلی 

اسنادی که به شکل اصلی همراه با درخواست وثایق  ارائه گردیده باشند، بعد از طی مراحل دوباره مسترد می شوند.   

قدم بعدی  

اگر معلومات ارایه شده در بالا را خوانده و حالا آماده استید، لطفا با بخش قنسولی سفارت افغانستان در ناروی در تماس شده وقت مصاحبۀ حضوری اخذ نمایید.  اوقات کاری بخش قنسلی سفارت چنین است:  

روز های دوشنبه الی جمعه از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر

شماره تیلفون بخش قنسلی:

004722123570

آدرس ایمیل بخش قنسلی:

consular.section@afghanistanembassy.no  

آدرس پستی بخش قنسلی:

Embassy of Afghanistan
Gange- Rolvs gate 5
0244 Oslo
Norway 


Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan, Oslo
Gange-Rolvs gate 5  -  0244 Oslo  -  Norway  -  Phone: + 47 22 12 35 70

Powered by Kréatif AS