وکالتنامه

 

سفارت کبرای افغانستان در اسلو تقاضای اتباع افغانستان برای تهیۀ وکالتنامه ها را، که در کشور های ناروی، دنمارک، فنلند و آیسلند سکونت دارند، می پذیرد.   

در صورت درخواست وکالتنامه، متقاضی باید شخصاً به بخش قنسولی سفارت افغانستان در اسلو مراجعه نموده شخص وکیل (در صورت امکان) و دو نفر شاهد را همراه خود بیاورد.   

اسناد و مواد ضروری برای متقاضیان وکالتنامه

تمام متقاضیان وکالتنامه باید:   

1.  از طریق مطالبۀ قبلی وقت مصاحبه حضوری، به بخش قنسولی این سفارت مراجعه نمایند.

2.  دو قطعه عکس ضمیمۀ فورمه درخواستی ارائه نمایند.  عکس ها باید مستقیماَ از جلو گرفته شده و هردو گوش شخص قابل رویت باشد.  

3. جهت تثبیت هویت وکیل اسناد لازم ( تذکره افغانی) همراه با دو قطعه عکس ارائه نمایند. در صورتی که وکیل حضور نداشته باشد، موافقه کتبی وی باید موجود باشد.     

4.  دو نفر از اشخاص عاقل و بالغ را به عنوان شاهد همراه اسناد هویت و دو دو قطعه عکس آنها با خود بیاورند.  


5.  اگر وکالت در مورد زمین یا جایداد باشد، اسناد ملکیت مانند قباله، سند ملکیت، حصر وراثت، ترکه خط، حدود اربعه و تمام مشخصات جایداد مذکور را ارائه کنند. 
 

6.  جهت تثبیت هویت خود اسناد لازم ارائه کنند.

7.  جهت تثبیت آدرس فعلی خود اسناد لازم، مانند بل برق، بل تیلفون و سایر اوراق شهرداری کشور مقیم را ارایه نمایند. 

8.  قیمت صدور وکالتنامه را مطابق جدول و رهنمود ارائه شده در پایین تأدیه کنند.    

طریق ارائۀ درخواست 

متقاضیان وکالتنامه باید قبل از مراجعه به سفارت از طریق تیلفون با شعبه قنسولی سفارت در تماس شده وقت معین برای مصاحبه تقاضا نمایند.  اوقات تماس با بخش قنسلی سفارت قرار ذیل است:  

روز های دوشنبه الی جمعه از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر  

لطفا از تماس در خارج از اوقات تعیین شده خودداری نمایید، زیرا بعد از اوقات یاد شده و همچنان به روز های شنبه و یکشنبه، بخش قنسولی سفارت بسته می باشد.   

در روز و ساعت موعود، متقاضی همراه با وکیل (در صورتی که وکیل حاضر باشد) و دونفر شاهد به شعبۀ قنسلی سفارت به آدرس ذیل مراجعه کنند:

Consular Section

Embassy of Afghanistan
Gange- Rolvs gate 5
0244 Oslo
Norway 

  در بخش قنسولی، متقاضی و شاهدان از طرف قنسول مصاحبه می شوند. این پروسه یک تا دوساعت را در بر می گیرد.   معمولاً صدور وکالتنامه در اخیر مصاحبه صورت می گیرد، اما در بعضی موارد که این کار امکان  پذیر نباشد از متقاضیان خواسته خواهد شد تا به روز دیگر آمده وکالتنامۀ خود را به دست آورند.  اگر متقاضیان خواسته باشند، در صورتی که حضور مجدد شان در سفارت لازم دانسته نشود، سفارت می تواند وکالتنامه و اسناد مربوط شان را از طریق پست برای شان ارسال کند که د رآن صورت متقاضیان باید یک پاکت خط از قبل پرداخت شده راجستری را با ذکر آدرس مکمل پستی خود در اختیار سفارت قرار دهند و یا هزینه پست بازگشتی را، مطابق نورم تعیین شده، پرداخت نمایند.  

قیمت صدور وکالتنامه و مصرف پست  

قیمت مجموعی

موارد

115 یورو (به شمول 2 یورو چارج بانکی در ناروی)

قیمت صدور وکالتنامه

20 یورو (در صورت ضرورت)

قیمت پست راجستری بازگشتی

 

طریق تأدیۀ قیمت 

1.  قیمت وکالتنامه و سایر مصارف قنسولی سفارت فقط به یورو قابل پرداخت می باشد.  پرداخت با سایر اسعار قابل قبول نیست.   

2.  قیمت وکالتنامه و سایر مصارف قنسولی باید توسط منی آردر ( یا چک تصدیق شدۀ بانکی ) که عنوانی "سفارت افغانستان در اسلو" صادر شده باشد، پرداخته شود.  پرداخت توسط پول نقد، چک شخصی و انتقال بانکی قابل پذیرش نیست. قابل یادآوریست که قیمت وکالتنامه را می توانید از طریق کریدت کارت، ویزه کارت و ماستر کارت در داخل سفارت نیز  بپردازید. 

3. منی آردر (یا چک تصدیق شدۀ بانکی) را می توانید در مقابل پرداخت مبلغ مطلوب و فیس لازم از هر بانک شهری (صرف نظر از اینکه شما در آن بانک حساب دارید یا خیر ) به دست آورید.  

4. منی آردر (یا چک تصدیق شدۀ بانکی) باید به ارزش مجموع پول قابل پرداخت به سفارت تهیه شده و ضمیمۀ درخواست تان به ما فرستاده شود.   

اسناد اصلی 

اسنادی که که به شکل اصلی همراه با درخواست وکالتنامه ارائه گردیده باشند، بعد از طی مراحل دو باره مسترد می شوند. 

قدم بعدی  

اگر معلومات ارایه شده در بالا را خوانده و حالا آماده استید، باید با بخش قنسولی سفارت در تماس شده وقت مصاحبه اخذ نمایید.   

اگر سؤالی دارید یا معلومات بیشتر می خواهید 

برای معلومات بیشتر، یا اگر می خواهید در مورد ارائۀ درخواست خود با بخش قنسلی سفارت صحبت نمایید، لطفاً با ما در تماس شوید.  به خاطر داشته باشید که اوقات کاری بخش قنسلی سفارت چنین است: 

روز های دوشنبه الی جمعه از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر

 

شماره تیلفون بخش قنسلی:

004722123570

آدرس ایمیل بخش قنسلی:

consular.section@afghanistanembassy.no  

آدرس پستی بخش قنسلی:

Embassy of Afghanistan
Gange- Rolvs gate 5
0244 Oslo
Norway 


Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan, Oslo
Gange-Rolvs gate 5  -  0244 Oslo  -  Norway  -  Phone: + 47 22 12 35 70

Powered by Kréatif AS