! اطلاعیه

با درنظرداشت وضعیت تشدید دوباره اپیدمی کووید ۱۹ و به منظور ایجاد سهولت برای هموطنان، در نظر است برای آنعده از متقاضیان پاسپورت که واجد شرایط اند ( اسناد لازمه برای دریافت  پاسپورت را در دست دارند)، زمینه ارسال درخواست ذریعه پست و انجام مصاحبه بشکل آنلاین فراهم گردد

بنابرین از متقاضیان پاسپورت محترمانه تقاضاء بعمل می آید تا عکس یا کاپی سکن شده اسناد خویش را طبق چک لست ذیل به ایمیل آدرس passport2(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)afghanistanembassy.no ارسال نمایند

CHECK LIST SKYPE SN_

CHECK LIST FOR PASSPORT بعد از مصاحبه_

شعبه قونسلی سفارت بعد از بررسی اسناد و در صورت تکمیل بودن اسناد، وقت و زمان مصاحبه آنلاین را در هماهنگی با متقاضیان محترم تعیین خواهد نمود

با احترام

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در اسلو