اطلاعیه در مورد طی مراحل فورم تذکره های غیابی به صورت آنلاین:

آنعده از شهروندان افغان که در حوزه کاری سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم اسلو اقامت دارند و تاکنون تذکره تابعیت اخذ نکرده اند، میتوانند فورم تذکره های غیابی را به صورت آنلاین خانه پُری کنند.
برای معلومات بیشتر در مورد چگونگی اخذ تذکره های غیابی به صورت آنلاین به ویب سایت www.econsulate.nsia.gov.af مراجعه کنید و فورم خویش را مطابق ویدیوی رهنودی ذیل خانه پری نماید: