اطلاعیه سفر تیم کاری سفارت جمهوری اسلامی افغانستان به کشور شاهی دنمارک

سفارت  جمهوری اسلامی افغانستان مقیم اسلو در نظر دارد تا جهت رسیدگی به مشکلات امور قونسلی هموطنان عزیز مقیم کشور شاهی دنمارک به تاریخ هاى22، 23 ، 24 و 25 ماه فبروری 2019 تیم کاری خویش را به شهر کوپنهاگن اعزام نماید.

 

 جهت دریافت معلومات صوتی این صفحه لطفاً به آدرس انترتیhttps://www.afghanistanembassy.no/wp-content/uploads/2019/02/Dari___bes%C3%B8k_Danmark.mp3 مراجعه نماید.

بخاطر انجام بهتر امور و تسهیل خدمات قونسلی ، مراجعین محترم با در نظر داشت ضروریات خویش (پاسپورت ، تذکره غیابی، وکالت خط و سایر خدمات قونسلی) طبق رهنمود صفحه انترنتی این سفارت (https://www.afghanistanembassy.no/fa/ ) فورم های مورد نیاز خویش را خانه پوری نمایند.

 بخاطر تسریع روند اجراآت، از هموطنان عزیز تقاضا بعمل میآید تا قبل از مراجعه به آدرس (که بعداً اعلام خواهد شد) نکات آتی را جداً در نظر داشته باشند:

  • در بخش پاسپورت، فورمه درخواستی را الی 20 ماه فبروری 2019خانه پوری نموده به ضمیمه کاپی تذکره، پاسپورت قبلی، عکس ، کارت اقامت و کارت داکتر خویش را به آدرس ایمل consular-visit-dk(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)afghanistanembassy.no  ارسال نمایند و اصل اسناد (تذکره، پاسپورت و سه قطعه عکس) را حین مراجعه با خود داشته باشند.
  • در بخش وکالتنامه و سایر اقرار خط ها حضور مؤکل – مؤکلین، معلومات کامل در مورد وکیل و کاپی تذکره وکیل، دو قطعه عکس، دو نفر شهود (دو نفر مرد افغان سن 18 سال یا بزرگتر) هنگام مراجعه حتمی است. افزون برین فورم وکالتنامه (https://www.afghanistanembassy.no/wp-content/uploads/2018/05/وکالتنامه.pdf ) را میتوانند الی 20 ماه فبروری 2019   خانه پوری نموده به ضمیمه اسناد لازم (کاپی تذکره، پاسپورت، قباله، حصر وراثت خط و دیگر اسناد لازم) به آدرس ایمل consular-visit-dk(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)afghanistanembassy.no   . حضور سه نفر مقر و یا اقرار کنندگان، دو نفر شاهد و ورثه و یا ورثه ها حین ترتیب حصر وراثت خط حتمی است. داشتن 2 قطعه عکس و کاپی تمام اسناد لازم حتمی است.
  • در بخش تذکره غیابی داشتن هشت قطعه عکس رنگه (ستندرد پاسپورت) و کاپی تذکره های یکی از اقارب اصولی ( پدر، برادر، خواهر، پدرکلان، کاکا، و پسر/دختر کاکا) ضروری می باشد، فورم تثبیت هویت را میتوانید از قبل الی 20 ماه فبروری 2019 (https://www.afghanistanembassy.no/wp-content/uploads/2018/05/Tazkera.pdf )  خانه پوری نموده به آدرس ایملconsular-visit-dk(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)afghanistanembassy.no ارسال نماید.

در صورت نیاز به توضیحات بیشتر لطفاً به صفحه انترتی سفارت https://www.afghanistanembassy.no/fa/ مراجعه نماید.

نوت: هر گاه متقاضیان محترم اسناد خویش را از قبل ذریعه ایمل ارسال نکرده باشند، طی مراحل اسناد در روزهای تعین شده امکان پذیر نخواهد بود.

آدرس: Vester Farimagsgade 9 1606 Copenhagen V Denmark

تاریخ:  روز جمعه 22 فبروری 2019

زمان: از 9 صبح الی 5 عصر

تاریخ: روز شنبه 23 فبروری  2019

زمان: از 9:30 صبح الی 5 عصر.

تاریخ: روز یکشنبه 24 فبروری  2019

زمان: از 9:30 صبح الی  5 عصر.

تاریخ: روز دو شنبه 25 فبروری  2019

زمان: از 9:00 صبح الی  12 ظهر.

آدرس: Vester Farimagsgade 9 1606 Copenhagen V Denmark

نوت: لطفاً قبل از تاریخ ۱۸ فبروی وقت ملاقات اخذ نماید، خدمات قونسلی فقط به هموطنان که ذریعه صفحه انترنتی فوق الذکر از قبل ثبت نام نموده اند ارایه میگردد.