!اطلاعیه عاجل

به اطلاع عموم مراجعین محترم سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم اسلو رسانیده می شود که به دلیل مشاهده موارد مثبت کوید۱۹(کرونا) در میان پرسونل سفارت، کلیه خدمات قونسلی این نمایندگی عجالتا از تاریخ ۳ – ۱۴ دسمبر ۲۰۲۰ تعطیل گردید و سفارت در مدت متذکره مسدود می باشد بناً از پذیرش مراجعین محترم معذرت خواسته می شود.

خواهشمند است برای حفظ سلامتی خود و دیگران ، پروتکل های صحی و مقررات کشور شاهی ناروی را بصورت جدی مد نظر قرار دهید و از سفرهای غیر ضروری و شرکت در تجمعات اجتناب نمایند