رخصتی نوروز

سفارت ج.ا.افغانستان مقیم اسلو نسبت رخصتی عمومی نوروز در کشور به روز چهارشنبه و پنجشنبه مورخ ۲۱ و ۲۲ ام ماه مارچ سال ۲۰۱۸ میلادی، مسدود میباشد. هموطنان گرامی مطلع باشد