ملاقات محترمه دوکتور عالمه معین امور پناهنده گان و خانم شکریه بارکزی سفیر جمهوری اسلامی افغانستان با افغانان مقیم ناروی

در حاشیه سفرمحترمه دوکتور عالمه معین امور پناهنده گان وزارت امور مهاجرین و عودت‌ کننده‌گان به کشور شاهی ناروی، جلالتمآب شان در محفلی اشتراک نمودند که به ابتکار سفارت‌کبرای جمهوری اسلامی افغانستان در مقر این سفارت‌ ترتیب شده بود. در محفل متذکره که تعدادی از نماینده‌گان انجمن‌های افغانها مقیم کشور ناروی و فعالین حقوق مهاجرت  حضور داشتند، روی موضوعات عوامل مهاجرت ، رویه کشور میزبان  ، قبولی مهاجرین، برگشت داوطلبانه  ، سیستم قبولی ، وضیعت کمپ های مهاجرین  و سایر موضوعات صحبت نمودند.

در این جلسه هریک از نماینده‌گان انجمن‌های افغا‌نهای مقیم کشور ناروی در مورد مشکلات مهاجرین حکایت نموده که از جانب دوکتور عالمه معین و خانم شکریه بارکزی سفیر جمهوری اسلامی افغانستان با حوصله‌مندی کامل شنیده شد ودر این راستا وعده همکاری و پیگیری را نمودند.