وکالت خط

لطفا معلومات ذیل را با دقت مطالعه نمائید

 • وقت ملاقات: تمام متقاضیان باید وقت ملاقات را بطور آنلاین قبل از اینکه به سفارت بیایند، اخذ بدارند. متقاضیانیکه وقت ملاقات را اخذ ننموده باشند، سفارت نمیتواند به درخواست شان رسیدگی نماید
  برای تعین وقت ملاقات به این صفحه مراجعه نمائید
 • . حضور در سفارت: موکل یا موکلین و دو نفر شاهد باید در وقت و زمان تعین شده با فورم درخواستی وکالتنامه و اسناد لازم حاضر شوند
 • . فورم درخواستی: متقاضیان باید فورم درخواستی وکالتنامه را با دقت به زبانهای دری یا پشتو خانه پُری نموده در نوشتن معلومات خویش توجه خاص نمایند. فورم را از این صفحه به دست آورده میتواند
 • . اسناد مورد ضرورت و شاهدان: لطفا معلومات ذیل را با دقت مطالعه نموده و اشخاص و اسناد ذیل را در وقت تعین شده در سفارت افغانستان به ترتیب ذیل با خود داشته باشید
 • : الف- ترتیب وکالتنامه برای نکاح نامه  

:اول در موقع ترتیب وکالتنامه برای اخذ نکاحنامه یکی از زوجین ( شوهر ویا خانم) که در ناروی , دنمارک ویا آیسلند  زندگی مینمایند، در سفارت افغانستان با اسناد ذیل حضور یابند
.یک نامه درخواستی که شامل شهرت زوجین، تاریخ ازدواج و محل ازدواج باشد
.کاپی تذکره ویا پاسپورت متقاضی(موکل) و همسر ایشان

دو قطعه عکس متقاضی(موکل) که جدیدا اخذ شده باشد (سایز۴ در ۴.۵ سانتی)

دوم- دو شاهد آقا ویا چهار خانم (بالای سن ۱۸) همراه با کاپی پاسپورت (افغانی، نارویژی،دنمارکی یا آیسلندی ) یا تذکره شان و لایسنس رانندگی و دو قطعه عکس که جدیدا اخذ شده باشد به سایز۴ در۴.۵ سانتی

 • سومکاپی تذکره و یک قطعه عکس وکیل خود را داشته باشد .

چهارم – کاپی نکاح نامه عرفی

 • : ب- انواع دیگر وکالتنامه ها   
 • . اول در موقع ترتیب وکالتنامه برای هر هدف که باشد تمام موکلین همراه با (۱) کاپی پاسپورت تذکره ، (۲) کاپی لایسنس رانندگی و (۳) دو قطعه عکس که جدیدا اخذ شده باشد در وقت تعیین شده به سفارت افغانستان حاضر شوند
 • دوم دو تن شاهد همراه با (۱) کاپی پاسپورت( افغانی، ناروژی ، دنمارکی ویا آیسلندی) ویا تذکره های خویش، (۲) لایسنس رانندگی و (۳) دو دو قطعه عکس که جدیدا اخذ نموده باشند به سایز۴در۴.۵ سانتی در زمان تعین شده به سفارت
  .افغانستان حضور داشته باشند
 • .سوم وکیل : موکل یا موکلین کاپی تذکره یا پاسپورت و دو قطعه عکس وکیل خویش را که جدیدا اخذ نموده با خود داشته باشد
 • .ج- وکالتنامه که در مورد ملکیت باشد: در صورتیکه ملکیت میراثی باشد، متقاضی(موکل یا موکلین) باید کاپی وثیقه حصر وراثت را با خود داشته باشند. داشتن کاپی قباله ویا سند ملکیت چه ملکیت شخصی ویا میراثی باشد مهم است

   . محصول: هرمتقاضی برای ترتیب وکالتنامه باید ۱۲۳۰ کرون ناروژی از طریق ماشین بانک با استفاده از کارت های بانکی در سفارت افغانستان بپردازد
.سفارت افغانستان تحت هیچ شرایطی پول نقد را نمی پذیرد

 .نوت: لطفا اسناد لازمه کامل را حین مراجعه به سفارت نزد خود داشته باشید. سفارت افغانستان سهولت خدمات چاپ و کاپی اسناد را برای مراجعین قونسلی در اختیار ندارد 

شماره تیلفون بخش قونسلی از۹ الی ۱ بعد از ظهر:

۰۰۴۷۲۲۱۲۳۵۷۰

آدرس ایمیل بخش حقوقی

legal.affairs(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)afghanistanembassy.no

 آدرس پستی بخش قونسلی

Consular Section

Embassy of Afghanistan

Gange- Rolvs gate. 5, 0273 Oslo, Norway