کارمندان سفارت

یوسف غفورزی                                                                                                                                                                 

سفیر 

تلیفون: ۲۲۱۲۳۵۷۶                                                                                                                                                                  secretary(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)afghanistanembassy.no

 

ذبیح الله حیدری

مستشار                                                                                                                                                                  

 تلیفون: ۲۲۱۲۳۵۷۹                                                                                                                                                                  z.haidary(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)mfa.af

 

فرهاد هدایت

 سکرتر اول                                                                                                                                                                  

 تلیفون: ۲۲۱۲۳۵۷۴                                                                                                                                                                  admin.finance(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)afghanistanembassy.no

 

ظاهر محمد

سکرتر دوم                                                                                                                                                             

 تلیفون: ۲۲۱۲۳۵۷۳                                                                                                                                                      firstsecretary(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)afghanistanembassy.no

 

بشیراحمد نایل

 سکرتر سوم

 تلیفون: ۲۲۱۲۳۵۸۰                                                                                                                                                      thirdsecretary(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)afghanistanembassy.no

 

 

سکرتر اجرائیه سفارت

secretary(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)afghanistanembassy.no

 

 تلیفون: ۲۲۱۲۳۵۷۶                                                                                                                                                       es(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)afghanistanembassy.no

 

 

 

جمیله بهادر

امور قونسلی (تصادیق، تذکره و تائید هویت)

consular.section(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)afghanistanembassy.no

 

بخش پاسپورت

امور قونسلی (پاسپورت)

passport(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)afghanistanembassy.no

 تلیفون: ۲۲۱۲۳۵۷۰

بخش حقوقی

 تلیفون: ۲۲۱۲۳۵۷۰

legal.affairs(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)afghanistanembassy.no

 

مطبوعات و روابط عامه:

 تلیفون: ۰۲۲۱۲۳۵۷۶                                                                                                                                                       secretary(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)afghanistanembassy.no

 

 پذیرش و معلومات ( ۹:۰۰ صبح الی ۱:۰۰ بعد از ظهر، دوشنبه-جمعه):

 تلیفون: ۲۲۱۲۳۵۷۰                                                                                                                                                       consular.info(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)afghanistanembassy.no