کارمندان سفارت

شکریه بارکزی                                                                                                                                                                  

سفیر 

تلیفون: ۰۲۲۱۲۳۵۷۶                                                                                                                                                                  secretary(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)afghanistanembassy.no

 

 عبدالاحد هادف

مستشار                                                                                                                                                                  

 تلیفون: ۰۲۲۱۲۳۵۷۶                                                                                                                                                                  counselor(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)afghanistanembassy.no

 

محمد صابر یقین

 سکرتر اول (امور قونسلی )                                                                                                                                                                 

 تلیفون: ۰۲۲۱۲۳۵۷۰                                                                                                                                                                  saber.yaqin(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)afghanistanembassy.no

 

نوریه مهدی 

سکرتر دوم (امور اداری و حقوقی )                                                                                                                                                               

 تلیفون: ۰۲۲۱۲۳۵۷۳                                                                                                                                                       nooria.mehdi(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)afghanistanembassy.no

 

بشیراحمد نایل

 سکرتر سوم

 تلیفون: ۰۲۲۱۲۳۵۸۰                                                                                                                                                       thirdsecretary(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)afghanistanembassy.no

 

هوگو گارازو – پونز

سکرتر اجرائیه سفارت

 تلیفون: ۰۲۲۱۲۳۵۷۶                                                                                                                                                       es(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)afghanistanembassy.no

 

عارف ساحل

امور قونسلی (ویزه)

 

حسیب الله صافی

امور قونسلی (پاسپورت)

 

جمیله بهادر

امور قونسلی (تصادیق، تذکره و تائید هویت)

 

 

مطبوعات و روابط عامه:

 تلیفون: ۰۲۲۱۲۳۵۷۶                                                                                                                                                       secretary(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)afghanistanembassy.no

 

 پذیرش و معلومات ( ۹:۰۰ صبح الی ۱:۰۰ بعد از ظهر، دوشنبه-جمعه):

 تلیفون: ۰۲۲۱۲۳۵۷۰                                                                                                                                                       consular.info(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)afghanistanembassy.no