۸ مارچ روز جهانى زن

به تاریخ ۸ ماه مارچ ۲۰۱۹ طى محفلی در سفارت ج.ا.افغانستان مقيم اسلو از روز جهانى زن تجليل بعمل آمد. در نخست سفير و نماينده فوق العاده ج.ا.افغانستان مقيم اسلو در مورد اهميت روز زن براى خانم هاى جهان بالخصوص افغانستان و مشکلات زنان افغان صحبت نمود و گفت كه خانم هاى افغانستان با وجود چالش های خیلی زیاد، طی يك و نيم دهه اخير در عرصه هاى مختلف توانائى شان را نشان داده و دست آورد هاى زيادى را دارند. متعاقباً بخاطر قدردانی از فعاليت ها و تشويق هر چه بيشتر، براى همه همکاران زن این نماینده گی تقدير نامه اعطا گرديد.