د سفارت کارکوونکی

 

شکریه بارکزی                                                                                                                                                                  

سفیر 

ټیلیفون: ۰۲۲۱۲۳۵۷۶                                                                                                                                                                  secretary(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)afghanistanembassy.no

 

 

 عبدالاحد هادف

مستشار                                                                                                                                                                  

 ټیلیفون: ۰۲۲۱۲۳۵۷۶                                                                                                                                                                  counselor(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)afghanistanembassy.no

 

 

محمد صابر یقین

اول سکرتر (قونسلی چارې)                                                                                                                                                                 

 ټیلیفون: ۰۲۲۱۲۳۵۷۰                                                                                                                                                                  saber.yaqin(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)afghanistanembassy.no

 

 

نوریه مهدی 

دوم سکرتر  (اداری او حقوقی چارې)                                                                                                                                                               

 ټیلیفون: ۰۲۲۱۲۳۵۷۳                                                                                                                                                       nooria.mehdi(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)afghanistanembassy.no

 

 

بشیراحمد نایل

دریم سکرتر

 ټیلیفون: ۰۲۲۱۲۳۵۸۰                                                                                                                                                      thirdsecretary(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)afghanistanembassy.no

 

 

هوګو ګارازو – پونز

د سفارت اجرائیه سکرټر

 ټیلیفون: ۰۲۲۱۲۳۵۷۶                                                                                                                                                       es(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)afghanistanembassy.no

 

عارف ساحل

قونسلی چارې (ویزه)

 

حسیب الله صافی

قونسلی چارې (پاسپورټ)

 

جمیله بهادر

قونسلی چارې (تصادیق، تذکره او د هویت تائید)

 

میډیا او عامه اړیکی:

 ټیلیفون: ۰۲۲۱۲۳۵۷۶                                                                                                                                                       secretary(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)afghanistanembassy.no

 

معلومات او پذیرش (د سهار ۹:۰۰ څخه بیا تر ۱:۰۰ د غرمی، دوشنبه-جمعه):

 ټیلیفون: ۰۲۲۱۲۳۵۷۰                                                                                                                                                       consular.info(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)afghanistanembassy.no