د سفارت کارکوونکی

یوسف غفورزی                                                                                                                                                                  

سفیر 

ټیلیفون: ۲۲۱۲۳۵۷۶                                                                                                                                                                secretary(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)afghanistanembassy.no

 ذبیح الله حیدری

مستشار                                                                                                                                                                  

 ټیلیفون: ۲۲۱۲۳۵۷۹                                                                                                                                                                  z.haidary(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)mfa.af

فرهاد هدایت

اول سکرتر                                                                                                                                                                  

 ټیلیفون: ۲۲۱۲۳۵۷۴                                                                                                                                                                  admin.finance(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)afghanistanembassy.no

ظاهر محمد 

دوم سکرتر                                                                                                                                                                

 ټیلیفون: ۲۲۱۲۳۵۷۳                                                                                                                                                       firstsecretary(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)afghanistanembassy.no

بشیراحمد نایل

دریم سکرتر

 ټیلیفون: ۲۲۱۲۳۵۸۰                                                                                                                                                      thirdsecretary(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)afghanistanembassy.no

د سفارت اجرائیه سکرټر

 ټیلیفون: ۲۲۱۲۳۵۷۶                                                                                                                                           ecretary(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)afghanistanembassy.no

 ټیلیفون: ۲۲۱۲۳۵۷۶                                                                                                                                                       es(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)afghanistanembassy.no

جمیله بهادر

قونسلی چارې (تصادیق، تذکره او د هویت تائید)

پاسپورټ څانګه

 ټیلیفون: ۲۲۱۲۳۵۷۰                                                                                                                                                       passport(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)afghanistanembassy.no

میډیا او عامه اړیکی:

 ټیلیفون: ۲۲۱۲۳۵۷۶                                                                                                                                                       es(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)afghanistanembassy.no

معلومات او پذیرش (د سهار ۹:۰۰ څخه بیا تر ۱:۰۰ د غرمی، دوشنبه-جمعه):

 ټیلیفون: ۲۲۱۲۳۵۷۰                                                                                                                                                       consular.info(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)afghanistanembassy.no