د ۱۳۹۶ کال تذکری

په ناروی، ډنمارک او ایسلند کی ټولو میشت هیوادوالو ته خبر ورکول کیږی چی د قانون او د نفوس د احوال او ثبت د ریاست د طرزالعمل په اساس، هغه تذکری چی د روان هجری شمسی کال (۱۳۹۶) کی د هویت د تثبیت د ملی مرکز د سیستم څخه بهر صادر شوی وی او یا هم صادریږی (د شخص په غیاب کی تذکره صادره شوي وي.) د اعتبار وړ
ندي.

په همدی اساس د ټولو ګرانو وطنوالو څخه هیله کیږی چی د تذکری د نه درلودلو په صورت کی د غیابی تذکری غوښتنه تنها په اوسلو کی د افغانستان د اسلامی جمهوریت د سفارت د لاری وکړی تر څو په راتلونکی کی د رسمی کارونو په اجرا کی مشکل ورته پیښ نه شی.