نکاح پاڼه

په اوسلو کی د افغانستان د اسلامی جمهوریت د سفارت ویبپاڼه تر کار لاندی ده په دی لحاظ په پوره ډول ټول معلومات نه دی نشر شوی. که تاسو ددی سند د صدور په هکله کوم سوال لری مهربانی وکړی د قونسلی څانګی د تیلیفون او یا برښنا لیک د لاری زموږ سره اړیکه ونیسی.