اطلاعیه بخش قونسلی

سفر هیئت قونسلی سفارت به شهر هلسینکی

قابل توجه هموطنان گرامی مقیم فنلند!

طوریکه مطلع هستید، هیئت بخش قونسلی این سفارت، جهت ارائه خدمات قونسلی به هموطنان مقیم فنلند بتاریخ 19، 20 و 21 اکتوبر سالروان میلادی در شهر هلسینکی خواهند بود، برای معلومات بیشتر لطف نموده اینجا را کلیک نمایید.


Updated: (10.11.2016)

قابل توجه هموطنان گرامی مقیم فنلند!

طوریکه مطلع هستید، هیئت بخش قونسلی این سفارت، جهت ارائه خدمات قونسلی به هموطنان مقیم فنلند بتاریخ 19، 20 و 21 اکتوبر سالروان میلادی در شهر هلسینکی خواهند بود، بناً از تمام هموطنان گرامی احتراما تقاضا بعمل میآید تا قبل از مراجعه مراتب آتی را  جداً مد نظر داشته باشند:

1- قبل از مراجعه به آدرس انترنتی (finland@afghanistanembassy.no) ایمیل فرستاده تا وقت مراجعه شما از جانب مسئولین بخش قونسلی تعیین گردد. شما می توانید، تا روز دوشنبه 17 اکتوبر ساعت 17:00 می توانید برای خویش وقت ریزرف نمایید.

2  - لطف نموده ایمیل وقت ملاقات را به شکل ذیل ارسال نمایید.

اسم: (  نام و تخلص شما )، نوع سند ( نوع سند درخواستی)، 

کسانیکه برای بیشتر از یک نفروقت میگیرند:  تعداد اعضای فامیل: (؟ )  را نیز اضافه نمایند.

به طور مثال:

اسم: (  احمد حیدری )، نوع سند (  پاسپورت ماشین خوان)، 

  تعداد اعضای فامیل: (3 )  نفر

3- اسنادی را که باید هنگام مراجعه با خود داشته باشید:
الف- اصل پاسپورت، تذکره، کارت اقامت و (سند تولد برای اطفال)
ب- فوتو کاپی سیاه سفید از پاسپورت، تذکره، کارت اقامت خویش و (سند تولد از اطفال) را با خود داشته باشید.
ج- اسناد کاپی شده باید در کاغذ A4 کاپی شده باشد. لطف نموده اسناد فوق را سنجاق یا استبلر نکنید.

4- فورمه های درخواستی خود را  قبلا از صفحه انترنتی سفارت طبع(print) و  با قلم خودکار سیاه خانه پوری نموده به همراه خود داشته باشید. برای دریافت فورم مربوطه بالای نام فورم مربوطه کلیک نمایید:
پاسپورت ماشین خوان
، تذکره غیابی، تمدید پاسپورت، فورم تثبیت هویت، فورم ورودی به افغانستان، درخواست پاسپورت دستنویس

5- رهنمائی مربوط به پاسپورت ماشین خوان، تایید هویت، تذکره غیابی، تمدید پاسپورت و بخش تصادیق را قبلا  در صفحه انترنتی این سفارت مطالعه نمایید، تا حین مراجعه و ملاقات با هیئت قونسلی اسناد شما بزودی تکمیل گردد و ما در همکاری با هم بتوانیم به تمام درخواست های هموطنان عزیز خویش رسیدگی نماییم.

6- آن عده از هموطنان که درخواست صدور پاسپورت جدید (ماشین خوان) را ارائه مینمایند، مطابق به قانون پاسپورت؛ تذکره و یا هم پاسپورت قبلی خویش را جهت تجدید با خود داشته باشند.

7- آدرس محل هیئت قونسلی:

RADISSON BLU ALEKSANTERI HOTEL, HELSINKI

Albertinkatu 34

Helsinki, Finland

FI-00180
Print article Print the article

Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan, Oslo
Gange-Rolvs gate 5  -  0244 Oslo  -  Norway  -  Phone: + 47 22 12 35 70

Powered by Kréatif AS