تصدیق اسناد

اتباع افغانستان که در کشور های ناروی، سویدن، دنمارک، فنلند و آیسلند سکونت دارند و می خواهند  اسناد حقوقی، تحصیلی، مسلکی، تجارتی و غیره را به تصدیق سفارت کبرای افغانستان در اسلو برسانند، می توانند تقاضای شان را به شعبۀ قنسولی سفارت ارائه نمایند.  اما باید به خاطر داشته باشند اسنادی که از طرف مراجع داخل افغانستان صادر گردیده باشد، بدون تصدیق و مهر ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه افغانستان مورد تصدیق این سفارت قرار گرفته نمی تواند. 

متقاضیان می توانند اسناد شان را غرض تصدیق از طریق پست ارسال کنند و  یا به بخش قنسولی سفارت افغانستان در اسلو مراجعه نمایند.

درخواست تصدیق اسناد متشکل از سند مربوطه و یک عریضۀ نوشته شده عنوانی سفارت است که در آن دلایل تصدیق سند توضیح داده می شود.

اسناد ضروری  

 متقاضیان تصدیق اسناد، چه از طریق پست درخواست می دهند و یا به سفارت مراجعه میکنند، باید:  

1-       سند مورد نظر را به شکل اصلی آن ارائه نمایند. (اسنادی که از طرف مراجع داخل افغانستان صادر گردیده باشد، بدون تصدیق قبلی و مهر ریاست امور قونسلی وزارت خارجه اعتبار ندارد).

2-         عریضۀ تحریری عنوانی سفارت ارائه نموده دلایل تصدیق سند را ارائه کنند.  

3-         یک قطعه عکس به اندازه استندرد ارائه نمایند.   

4-        جهت تثبیت آدرس فعلی خود اسناد لازم، مانند: بل برق، بل تیلفون و سایر اوراق شهرداری کشور مقیم را ارایه کنند. 

5-         قیمت صدور تصدیق اسناد را مطابق جدول و رهنمود ارائه شده در پایین تأدیه نمایند.    

6-       مصرف پست بازگشتی راجستری را مطابق نورم تعیین شده، که در جدول ارائه شده در پایین آمده است، بپردازند( البته درخواست دهندگان از داخل ناروی می توانند عوض قیمت پست بازگشتی یک پاکت پست راجستری پیش پرداخت شده را با ذکر نام و آدرس مکمل خود به سفارت بسپارند).

درخواست از طریق پست  

درخواست های پستی باید توسط پست راجستری به آدرس ذیل فرستاده شود:

Consular Section

Embassy of Afghanistan
Gange- Rolvs gate 5
0244 Oslo
Norway  

در صورت مفقود شدن درخواست هایی که توسط پست غیر راجستری فرستاده می شوند، سفارت هیچ گونه مسؤولیت ندارد.   

طوری که در بالا توضیح گردید، کسانی که از ناروی درخواست می دهند، می توانند عوض قیمت پست بازگشتی، یک پاکت پست راجستری از قبل پرداخت شده را با ذکر نام و آدرس مکمل خود ارسال کنند تا تصدیق و اسناد شان توسط آن دوباره فرستاده شود.  درخواست دهندگان از کشور های سویدن، دنمارک، فنلند و آیسلند نمی توانند پاکت بازگشتی بفرستند. بنا براین، باید قیمت پست بازگشتی را مطابق نورم تعیین شده که در جدول قیمت ها در بالا درج است، پرداخت نمایند. 

درخواست از طریق مراجعه به سفارت  

متقاضیان تصدیق اسناد می توانند در جریان اوقات معین به شعبۀ قنسلی سفارت، که آدرس آن در بالا ذکر گردیده است، مراجعه کرده درخواست ارائه نمایند. اوقات مراجعه به بخش قنسلی قرار ذیل است:  

روز های دوشنبه الی جمعه از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر 

لطفاً از مراجعه در غیر از این اوقات خودداری نمایید، زیرا بعد از اوقات یاد شده و همچنان در روز های شنبه و یکشنبه، بخش قنسولی سفارت بروی مراجعین بسته می باشد.   

بعد از ارائۀ درخواست توسط مراجعین، در صورتی که تصدیق اسناد شان همزمان ممکن نباشد، برای شان روز معین برای مراجعۀ مجدد داده خواهد شد تا تصدیق اسناد خود را دریافت نمایند.  در صورتی که مراجعین خواسته باشند تصدیق و اسناد شان از طریق پست برای شان ارسال شود، باید برعلاوۀ قیمت تصدیق، هزینه پست بازگشتی را مطابق نورم تعیین شده (به جدول قیمت ها در بالا مراجعه شود) پرداخت نمایند. البته مراجعین می توانند عوض پرداخت مصرف پست بازگشتی، یک پاکت خط از قبل پرداخت شده راجستری را با ذکر آدرس مکمل پستی خود در اختیار سفارت قرار دهند.   

قیمت تصدیق اسناد و مصرف پست

قیمت مجموعی

موارد

مجانی 

قیمت تصدیق ترجمۀ تذکره، سند مریضی و همچنان وثایق، اهلیت و شخصیت، ایام کارکردگی و غیره که از ادارات محاکم افغانستان در داخل کشور طی مراحل و به تائید ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه رسیده باشد.

مجانی

اسناد تحصیلی که از طرف ریاست امور قونسلی وزارت امورخارجه تصدیق شده باشد . 

11 یورو

اسناد تحصیلی اتباع افغانی که از کشور های سکاندویایی به دست آورده باشند .

طریق پرداخت:  

1.  قیمت تصدیق اسناد و سایر مصارف قنسولی سفارت فقط به یورو قابل پرداخت می باشد.  پرداخت سایر اسعار  پذیرفته نمی شود.   

2.  قیمت تصدیق اسناد و سایر مصارف قنسولی باید توسط منی آردر (یا چک تصدیق شدۀ بانکی) که عنوانی "سفارت افغانستان در اسلو" صادر شده باشد، پرداخته شود.  پرداخت توسط پول نقد، چک شخصی و انتقال بانکی قابل پذیرش نیست. قابل یادآوریست که قیمت تصدیق اسناد را توسط کریدت کارت، ویزه کارت و ماستر کارت در داخل سفارت نیز می توان پرداخت. 

3. منی آردر (یا چک تصدیق شدۀ بانکی) را می توانید در مقابل پرداخت مبلغ مطلوب و فیس لازم از هر بانک شهری (صرف نظر از این که شما در آن بانک حساب دارید یا خیر) ب دست آورید.  

4. منی آردر (یا چک تصدیق شدۀ بانکی) باید به ارزش مجموع پول قابل پرداخت به سفارت تهیه شده  ضمیمۀ درخواست تان به ما فرستاده شود.   

معیاد طی مراحل درخواستی ها 

بعد از این که درخواست های مکمل همراه تمام اسناد لازم به سفارت مواصلت کرد، تصدیق در ظرف یک الی سه روز کاری صادر می گردد.   

اسناد اصلی 

اسنادی که که به شکل اصلی همراه با درخواست تصدیق ارائه گردیده باشند، بعد از طی مراحل دوباره مسترد می شوند.   

اگر سؤالی دارید یا معلومات بیشتر می خواهید 

برای معلومات بیشتر، یا اگر می خواهید در مورد ارائۀ درخواست خود با بخش قنسلی سفارت صحبت کنید، لطفا با ما در تماس شوید.  به خاطر داشته باشید که اوقات کاری بخش قنسلی سفارت چنین است:

روز های دوشنبه الی جمعه از ساعت 9 تا 12 ظهر

 

شماره تیلفون بخش قنسلی
   004722123570

آدرس ایمیل بخش قنسلی:

consular.section@afghanistanembassy.no 

آدرس پستی بخش قنسلی:

Embassy of Afghanistan
Gange- Rolvs gate 5
0244 OsloEmbassy of the Islamic Republic of Afghanistan, Oslo
Gange-Rolvs gate 5  -  0244 Oslo  -  Norway  -  Phone: + 47 22 12 35 70

Powered by Kréatif AS