اطلاعیه / خبرتیا

.په اوسلو کښې د افغانستان اسلامی جمهوریت سفارت د کاري حوزې اړوند درنو هېوادوالو د پام وړ

قابل توجه هموطنان گرامی مقیم حوزه کاری سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در اسلو